Privacyverklaring

  1. Privacy op een rij Algemene opmerkingen

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid, dat onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U kunt de contactgegevens van de websitebeheerder vinden in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hiervoor en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld. Bovendien heeft u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analyse-tools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem en kan niet naar u worden herleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie over deze tools en uw opties om bezwaar te maken vindt u in het volgende privacybeleid.

  1. Algemene opmerkingen en verplichte informatie Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor gegevensverwerking op deze website is: Mrs. Anne Seidler & Frau Nanda Spaargaren.

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking blijft onaangetast.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f van de AVG, hebt u te allen tijde het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop een verwerking berust, vindt u in dit privacybeleid. Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims (bezwaar volgens artikel 21, lid 1 AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt om directe reclame te bedrijven, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden gebruikt voor directe reclamedoeleinden (bezwaar vol